พ.ต.อ.สวโรจน โชตกาญจนรศม  
 

พ.ต.อ.สุวโรจน์  โชติกาญจนรัศมิ์

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

 
พ.ต.ท.จรนทร ลำลก พ.ต.ท. สาธต มตรรก พ.ต.ท.จรพฒน พรหมสทธการ รอง ผกก.สส.สน.พลบพลาไชย 2

พ.ต.ท.จรินทร์  ลำลึก

รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 2

พ.ต.ท.สาธิต  มิตรรัก

รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2

พ.ต.ท.จิรพัฒน์  พรหมสิทธิการ

รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2


Joomla Boat

พ.ต.ท.ปกาศต  สอดจนทร2

พ.ต.ต. ธระพล โสมโสพน

พ.ต.ต. เดชฤทธรชตยศ คหชนม

พ.ต.ต. วชาญ กลนบปผา2

พ.ต.ท.ปกาศิต   สอดจันทร์

สวป.สน.พลับพลาไชย 2

 • พ.ต.ท.ธีระพล  โสมโสพิน
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.เดชฤทธิ์รัชต์ยศ  คหชนม์
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.วิชาญ  กลิ่นบุบผา
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2

 

พ.ต.ต.อาณต อรรคสาร2 พ.ต.ท.สรพล ทรพยวงศปญญา พ.ต.ต.ธวชชย ผวผอง
 • พ.ต.ต.อาณัติ  อรรคสาร
 • สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญา
 • สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ต.ธวัชชัย  ผิวผ่อง
 • สว.ธร.สน.พลับพลาไชย 2

Joomla Boat

  • งานป้องกันปราบปราม
     

  ร.ต.อ.ชศกด  จนทมาลา

   

   ร.ต.อ.เมชวน
   • ร.ต.ท.ศภมตร ตนนม  รอง สวป.สน
  • ร.ต.อ.ชาญชพ บรพนธทวนนท
  • ร.ต.อ.ชูศักดิ์  จันทมาลา
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.เมธชวิน  โพธิ์ชนะพันธุ์
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ศุภมิตร  ตุ่นนิ่ม
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.ชาญชีพ  บริพันธ์ทวีนันท์
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

  ร.ต.ท.เอกปว มคง

   

  ร.ต.ท.องอาจ  สงหภกด

   

  • ร.ต.ต.ไพโรจน คลองแคลว 

   

  ร.ต.ท.ประภาส 

  •  ร.ต.ท.เอกปวี  มีคง
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.ท.องอาจ  สิงหภักดี
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   
   ร.ต.ท.ไพโรจน์  คล่องแคล่ว
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.ท.ประภาส  ครุธนาค
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   
  • ร.ต.ต.นรต มณพนธ
    
  • ร.ต.ต.อนรกษ ศรสอาด
   • ร.ต.ท.นิรุต  มณีพันธ์
    • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
    
  • ร.ต.ท.อนุรักษ์  ศรีสะอาด
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • งานจราจร
  ร.ต.อ.อภสทธ หนเธาว  ร.ต.อ.วฤทธ กายรวฒน   ร.ต.อ.ศกชย
  • ร.ต.ต.ประสทธ  แสงวนทอง  สวป สน
  • ร.ต.อ.อภิสิทธิ์  หินเธาว์
  • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.วฤทธิ์  กายูรวัฒน์
   • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย  ยอดไพอินทร์
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.ท.ประสิทธิ์  แสงวันทอง
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   
  • งานสืบสวน
     
  • ร.ต.อ.ภทรพล รตนวรรณ
  • ร.ต.อ.กตตเมธ สาคณ
  • ร.ต.ท.ยศวฒน เอยวภเกต
  • ร.ต.ท.เฉลมชย สตบตร  รอง สว.สส.สน.พลบพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ภัทรพล  รัตนวรรณ
   • รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.กิตติเมธ  สาคุณ
     • รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.ท.ยศวัฒน์  เอี๋ยวภูเก็ต
     • รอง สวป.(ช่วย สส.) สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.ท.เฉลิมชัย  สุติบุตร
     • รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.ท.นฤเบศร กนทะรส รอง สว.สส.สน.พลบพลาไชย 2
     
   • ร.ต.ท.นฤเบศร์  กันทะรส
   • รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
     
  • งานธุรการ
  • 66666666666666
     
   • ร.ต.อ.ศราวุธ  ณ  เชียงใหม่
   • รอง สว.ธร.สน.พลับพลาไชย 2
     

 


Joomla Boat 

 

   พ.ต.ท.สมพงษ ธลารตน2222  
   
 • พ.ต.ท.สมพงษ์ ธุลารัตน์
 • รอง ผกก.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 2
  (หัวหน้างานสอบสวน)
 
 พ.ต.ท.ชาตร เชออภย222222   jittima 
 • พ.ต.ท.ชาตรี  เชื้ออภัย
  • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
 
 • พ.ต.ท.หญิง จิตติมา   ธงไชย
 • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
  guntraphon  
 
  • พ.ต.ต.กันตภณ  สุประดิษฐ
  • สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
 
kuntapat   ร.ต.ท.อภชญา ปานพรม  พงส.สน.พลบพลาไชย 2
 • ร.ต.ท.กันตพัฒน์ ประเศรษฐสุต
  • รอง สว.(สอบสวน).สน.พลับพลาไชย 2
 
 • ร.ต.ท.หญิง อภิชญา  ปานพรม
 • รอง สว.(สอบสวน).สน.พลับพลาไชย 2

Joomla Boat

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434